Aktuálně - školní rok 2023/2024 

Vzhledem k velkému zájmu o přípravu dětí k přijímacím zkouškám v roce 2024 jsem se rozhodla přidat vybrané hodiny pro skupinku maximálně 4 dětí

Jednotlivé tematické lekce budou probíhat v pondělí v 18 - 19:30.  Není nutné se přihlásit na všechny lekce, i když je to vzhledem k návaznosti témat vhodnější. Hodiny jsou díky tematickému zaměření ideální i pro žáky nižších tříd. 

Jednotlivá témata si na hodině vysvětlíme, ale především se zaměříme na procvičování.  Každou lekci mám pečlivě připravenou k rozdání dětem včetně příkladů určených k domácímu procvičování.


Září
 • 4.9. - 1. lekce ZÁPORNÁ ČÍSLA (početní operace + - × : , číselné výrazy { [ ( ) ] }, číselná osa)
 • 11. 9.2. lekce DĚLENÍ DVOJCIFERNÝM ČÍSLEM, ZAOKROUHLOVÁNÍ (výhodné počítání, krácení)
 • 18. 9. - 3. lekce DESETINNÁ ČÍSLA (početní operace + - × : , převod na zlomek, zaokrouhlování)
 • 25. 9.  - 4. lekce ZLOMKY (početní operace + - × : , převod na desetinné číslo) 
Říjen
 • 2. 10.5. lekce MOCNINY A ODMOCNINY (mocniny čísel 1 - 17, mocniny záporných čísel, desetinných čísel, zlomků, číselné výrazy) 
 • 9. 10.6. lekce ALGEBRAICKÉ VÝRAZY I. ( + - × : , úpravy výrazů, roznásobování závorek, vytýkání)
 • 16. 10.7. lekce ALGEBRAICKÉ VÝRAZY II. (zjednodušování a rozklad na součin - vytýkání a použití vzorců)
 • 23. 10.8. lekce LINEÁRNÍ ROVNICE (ekvivalentní úpravy rovnic a počet řešení)
 • 30. 10.9. lekce PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRA (správný zápis trojčlenky, slovní úlohy)  
Listopad
 • 6. 11.10. lekce PROCENTA (výpočet pomocí 1%, určení základu, části a celku ve slovních úlohách, úlohy z praxe - finanční gramotnost)
 • 13. 11.11. lekce POMĚR (zvětšování, zmenšování, postupný poměr, slovní úlohy) 
 • 20. 11.12. lekce MĚŘÍTKO MAPY (správný zápis pomocí trojčlenky) 
 • 27. 11.13. lekce SPOLEČNÝ DĚLITEL A NÁSOBEK (rozklad na prvočísla, základní slovní úlohy) 
Prosinec
 • 4. 12.14. lekce ZÁKLADY GEOMETRIE (základy správného rýsování, typy čar, přímka, polopřímka, rovina, polorovina, osa úhlu, osa strany, těžnice, těžiště, výška, střední příčka, měření úhlů, kružnice vepsaná, kružnice opsaná, rozbor úlohy, správný náčrt a počet řešení) 
 • 11. 12.15. lekce KONSTRUKČNÍ GEOMETRICKÉ ÚLOHY I. (trojúhelník rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý, tupoúhlý, ostroúhlý a jejich vlastnosti, Thaletova kružnice) 
 • 18. 12.16. lekce KONSTRUKČNÍ GEOMETRICKÉ ÚLOHY II. (čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, rovnoběžník a lichoběžník, konstrukční postupy a jejich vlastnosti)
Leden
 • 8. 1.17. lekce KONSTRUKČNÍ GEOMETRICKÉ ÚLOHY III. (osová a středová souměrnost)
 • 15. 1.18. lekce PŘEVODY JEDNOTEK (délka, obsah, objem, hmotnost, čas) 
 • 22. 1.19. lekce PYTHAGOROVA VĚTA (sestavení, příklady použití, základní slovní úlohy)
 • 29. 1.20. lekce POČETNÍ GEOMETRIE I. - obvody a obsahy (názvosloví, základní princip bez zbytečného drilování vzorců, čtvercová síť)
Únor
 • 5. 2.21. lekce POČETNÍ GEOMETRIE II. - objemy těles (názvosloví těles, základy rovnoběžného promítání a prostorové představivosti)
 • 19. 2. - 22. lekce POČETNÍ GEOMETRIE III. - povrchy těles (slovní úlohy z početní geometrie)
 • 26. 2. - 23. lekce ÚHLY (početní a grafické sčítání o odčítání úhlů, převod stupňů a minut, úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé, součet úhlů v trojúhelníku, dopočítávání neznámých velikostí úhlů)
   


Systematická dlouhodobá příprava 2023/2024

Děti jsou rozděleny do skupinek po dvou podle typu zvolené školy. Motivují se tak k lepším výkonům.  

Začínáme v týdnu od 4. 9. 2023 !

1. skupina - děti, které se hlásí na gymnázia a náš cíl je získat ideálně 50 bodů

        termíny:
 • PONDĚLÍ 16:30 - 18:00 - OBSAZENO
 • ÚTERÝ 16:30 - 18:00  - OBSAZENO
 • STŘEDA 16:30 - 18:00 - OBSAZENO
 • PÁTEK 17:00 - 18:30 (pouze online náhrady v případě nemoci)
         výhody: 
 • vynikající výsledky u přijímacích zkoušek, děti se pravidelně umisťují v první desítce přijatých uchazečů
 • systematický, zodpovědný a poctivý přístup se brzy projeví nejen v matematice
         nevýhody: 
 • je nutná opravdu velká součinnost a velmi pravidelné počítání
 • během přípravy k přijímacím zkouškám neprobíhá doučování aktuálního učiva z 9. třídy. Na doučování je možné se domluvit v čase pátečních online hodin za zvýhodněnou cenu

         

Příprava začíná v polovině září. Každá lekce trvá 90 minut, je tematicky zaměřena a představuje přípravu k jedné otázce testu CERMAT. Podrobný rozpis je uveden níže. Cílem je zopakovat a procvičit veškeré učivo probrané na základní škole, které je nutné bezpečně ovládat ke zvládnutí přijímacích zkoušek. Na každé hodině si učivo podrobně vysvětlíme a zároveň děti dostanou velkou porci příkladů na domácí procvičení včetně řešení. Na začátku další lekce si příklady zkontrolujeme a probereme problémové či nepovedené úlohy. Začátkem února skončíme s opakováním a zaměříme se na řešení testů CERMAT z minulých let. Každý týden děti řeší doma tři ostré testy CERMAT příslušného roku. Simulují si podmínky zkoušek, pracují na čas, testy si zkontrolují podle řešení, obodují a opravené přinesou na naši hodinu. Společně si projdeme zapeklité příklady, které se nezdařily, poradím se správným či rychlejším řešením, jak pracovat s testovým zadáním, jak správně vyplňovat záznamový arch, jak opravit odpovědi pokud se spletou, jak rozvrhnout čas nebo třeba co si s sebou vzít k přijímacím zkouškám.

Naším velkým úkolem je nic nezapomenout a všechno neustále opakovat!  Každý den ode mne děti dostávají jednoduchý příklad dne v rámci naší založené skupiny na aplikaci WhatsApp, který mi vyřešený posílají zpět. Jejich splněné domácí úkoly, příklady dne, úspěchy a pokroky pečlivě zaznamenávám, čímž mají mezi sebou v rámci soutěže srovnání.


2. skupina - děti, které se hlásí na obchodní akademii, střední průmyslovou školu nebo jinou střední odbornou školu a naším cílem je získat min. 35 bodů

       termíny:
 • ČTVRTEK  16:30 - 18:00 - OBSAZENO
 • PÁTEK 17:00 - 18:30 (pouze online náhrady v případě nemoci)

        výhody:

 • perfektní zvládnutí základních typů úloh v testech CERMAT
 • děti nejsou zbytečně zahlcovány složitými úlohami na úkor procvičování základních úloh
        nevýhody:
 • jednotlivá témata nejsou probrána do takové hloubky, jako v přípravě na gymnázia
 • během přípravy k přijímacím zkouškám neprobíhá doučování aktuálního učiva z 9. třídy. Na doučování je možné se domluvit v čase pátečních online hodin za zvýhodněnou cenu

Rozdíl oproti přípravě na gymnázia je v obtížnosti příkladů domácího procvičení. Příklad dne děti ale nemine a řešení CERMAT testů od února jakbysmet. Vše je přesně popsáno v 1. skupině.


Příklady pro přípravu jsem pečlivě sestavila tak, aby obsáhly různé typy a obtížnost zadání. Jsou inspirovány typovými příklady z následujících podkladů:

 • Krok za krokem k přijímacím zkouškám od Mgr. Petra Husara
 • Co musíte umět ke zkouškám pro 9. třídu od Mgr. Petra Husara
 • Výukový seriál Přijímačky na SŠ v Lidových novinách připravené kolektivem lektorů Zkoušek nanečisto s.r.o., na kterých jsem se podílela
 • Kniha Konstrukční geometrie k přijímacím zkouškám pro 9. třídu, na které jsem se autorsky podílela
 • SCIO cvičebnice přípravy na přijímací zkoušky
 • Testy k přijímacím zkouškám nakladatelství Didaktis
 • Matematika pro ZŠ nakladatelství Prometheus od doc. RNDr. Oldřicha Odvárka, DrSc. a doc. RNDr. Jiřího Kadlečka, CSc. 
 • Matematika - pracovní sešity nakladatelství SEVT od Mgr. Slavomíra Kočího
 • Hravá Matematika vydavatelství Taktik
 • Didaktické testy společnosti CERMAT z let 2015 až 2022
 • Mnoho dalších Sbírek úloh z matematiky